GDPR

 

Finnoschool OY:N REKISTERISELOSTE

Tämä on Finnoschool oy:n henkilötietolain (523/99) 10§ ja 24 § sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste. Laadittu 30.8.2020.

 

 1. Rekisterinpitäjä

FINNOSCHOOL OY

Y-tunnus: 2333399-1

 

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Finnoschool oy

Pia Lumme

Kalliorannantie 45
54920 TAIPALSAARI
+358-407604218

Sähköposti rekisterin ylläpitämiseen liittyvissä asioissa: info@finnoschool.fi

 

 1. Rekisterin nimi

Finnoschool oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri sekä verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

Lisäksi  Finnoschool Oy:n markkinoinnin, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän suuntaaminen asiakastietojen perusteella Finnoschool Oy:n viestimien kautta luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

Markkinointirekisterissä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun Finnoschool oy näkee sen tarpeelliseksi tai rekisteröity haluaa itse pysyä postituslistalla. Rekisteröity voi halutessaan peruuttaa uutiskirjeen tilauksen, minkä jälkeen hänen tietonsa poistetaan rekisteristä tietosuojaohjeiden mukaisesti. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai asiakkaan profilointiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkaan suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity ja yksiselitteinen).

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • Henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation yhteystiedot
 • Yhteistyöyritysten www-osoitteet
 • Tunnukset/profiilit sosiaalisen median (Facebook, Instagram) palveluissa (liittyen Finnoschoolin verkkokoulutuksiin ja asiakassuhteeseen palvelun aikana)
 • Uutiskirjeen tila ja liittymispäivämäärä

Rekisteriin lisätään seuraavat tiedot asiakkaasta, joita Opetushallitus velvoittaa keräämään Finnoschoolin järjestämästä koulutuksesta:

 • Äidinkieli
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika
 • Työkokemuksen määrä opetustyössä

Tiedot kerätään koulutusten aluksi ja ne poistetaan rekisteristä Opetushallituksen tarkistusajan jälkeen 2 vuotta koulutuksen päättymisestä. Rekisterissä olevat tiedot päivitetään vuosittain.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, digitaalisista koulutukseen ilmoittautumislomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Käytössä on ajanmukaiset tekniset ratkaisut, kuten palomuurit ja salaukset. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkitietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja annettujen ohjeiden mukaan vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen, poistaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Finnoschool pyytää asiakas- tai markkinointirekisterissä olevia päivittämään mahdolliset muutokset tiedoissaan viipymättä kirjallisesti.

Markkinointirekisteriä koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@finnoschool.fi.  Rekisteriä koskeviin yleisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kahden viikon kuluessa tiedustelun saapumisesta. Markkinointirekisteriin tallennettuja henkilökohtaisia tietoja voi kysyä ja tarkastaa joko lähettämällä kirjallisen ja omakätisesti allekirjoitetun tiedustelun kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen tai tulemalla Finnoschool oy:n toimistoon kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen ennalta sovittuna ajankohtana. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi tai asiakkaan peruuttaessa uutiskirjeen tilauksensa. Suoramarkkinoinnin kieltäminen tapahtuu helpoiten uutiskirjeen lopussa löytyvästä uutiskirjeen peruuttaminen -linkistä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, 30 vuorokauden kuluessa pyynnöstä.

 

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

 

Finnoschool OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Finnoschool Oy:n julkisilla verkkosivuilla ja sivuihin yhteydessä olevissa järjestelmissä käsittelemme viestintään, markkinointiin, ilmoittautumisiin ja koulutukseen hakeutumiseen liittyviä henkilötietoja. Tässä ilmoituksessa kerromme henkilötietojen käsittelystä tarkemmin.

Rekisterinpitäjä eli tietojesi käsittelystä vastuussa oleva taho on Finnoschool Oy.

 

REKISTERINPITÄJÄ

FINNOSCHOOL OY

Kalliorannantie 45
54920 TAIPALSAARI
+358-407604218

Y-tunnus: 2333399-1

Sähköposti rekisterin ylläpitämiseen liittyvissä asioissa: info@finnoschool.fi

 

MIKSI KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJA?

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisteröinnin tarkoituksena on asiakassuhteen käynnistäminen ja hoitaminen, asiakkaan ja Finnoschool Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely tutkimus- ja tilastoimistoimintaa varten sekä Finnoschool Oy:n markkinoinnin, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja asiakasviestinnän suuntaaminen asiakastietojen perusteella Finnoschool Oy:n viestimien kautta luovuttamatta niitä ulkopuolisille.

Käsittelemme henkilötietojasi vain silloin, kun se on palvelun käytön tai viestinnän ja markkinoinnin kannalta oleellista tai olet antanut siihen suostumuksesi. Sinulla on oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen ja käsittely esimerkiksi markkinointia varten. Huomioithan, että koulutukseen osallistuminen edellyttää meiltä henkilötietojesi käsittelyä. Pidämme kuitenkin henkilötiedoistasi hyvää huolta ja käsittelemme niitä lainmukaisilla tavoilla.

 

MINKÄLAISIA HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Kerättäviin henkilötietoihin vaikuttaa se, mihin niitä käytetään. Koulutuksen ilmoittautumisen yhteydessä henkilötietoja kerätään laajemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin taas uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Käsittelemme asiakkaan itse antamia tietoja sekä yleisesti saatavilla olevista verkkolähteistä kerättyjä tietoja.

Käyttäjän itsensä antamia tietoja voivat olla esimerkiksi:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo, ammatti, äidinkieli
 • asiakassuhdetta ja laskutusta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, yritystiedot, tilaustiedot, yhteydenotot, kurssipalautteet, peruutustiedot.
 • luvat ja suostumukset
 • markkinoinnin estämistiedot
 • tallennetut asiakasviestit
 • tilin edellyttämät rekisteröintitiedot, kuten salasana
 • koulutukseen liittyvät tiedot, kuten lisätiedot, tarvittavat todistukset, kurssialustalle tallennetut tiedot tai kurssien aikana kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä saatavia tietoja voivat olla:

 • IP-osoitteet

Palveluiden käytöstä kertyneitä tietoja voivat olla:

 • Verkko-oppimisoppimisympäristön edellyttämät rekisteröintitiedot, kuten käyttäjätunnus, salasana ja koulutuskokonaisuuden tunnus
 • Verkko-oppimisympäristöön palautetut tehtävät, kokeet, lähetetyt viestit.

Markkinointirekisteriin tallennettavat tiedot:

 • Tallennamme markkinointirekisteriimme asiakkaan sähköpostiosoitteen sekä uutiskirjetilauksen tilan ja liittymispäivämäärän. Tietyissä tapauksissa saatamme tallentaa myös asiakkaan nimen, puhelinnumeron ja organisaation yhteystiedot.
 • Markkinointirekisteri koostuu asiakkaan itse antamista tiedoista, Finnoschool Oy:n asiakastietojärjestelmästä tehdyistä poiminnoista sekä yleisesti saatavilla olevista verkkolähteistä (kts. rekisteriseloste).

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Saatamme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli koulutusten asianmukainen järjestäminen sitä edellyttää, tai tilanteissa, joissa tietyt Suomen viranomaistahot niin edellyttävät.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Finnoschool.fi-sivuilla käytetään evästeitä (cookies). Kun vierailet ensimmäistä kertaa verkkosivuillamme, eväste määrittää selaimellesi satunnaisluvun. Tietoja ei käytetä käyttäjän yksilöintiin.

Vierailemalla Finnoschool Oy:n sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Voit kieltää evästeiden tallentumisen muuttamalla käyttämäsi selaimen asetuksia, mutta joissain tapauksissa esto voi hidastaa tai hankaloittaa sivuston selailua.

 

SOVELLUKSET JA NIIDEN KÄYTTÖTARKOITUS

Google Analytics

Finnoschool oy käyttää verkkosivustoissaan Google Analytics -palvelua, joka tallentaa anonyymissa muodossa tietoja verkkosivukävijöistä. Tietojen avulla seurataan mm. verkkosivukäyttäjien määriä, suosituimpia sisältöjä ja lähdesivuja. Evästeiden avulla HY+ muun muassa kehittää verkkosivujen käytettävyyttä, seuraa kehitystoimien onnistumista ja parantaa verkkosivuilla tarjottavaa sisältöä. Tietoja ei käytetä käyttäjän yksilöintiin. Lue lisää Google Analyticsin henkilötietojen käsittelystä.

Tietoja kerätään, jotta keskustelu asiakkaan ja koulutuspalvelun tuottajan kesken sujuisi mahdollisimman helposti ja sujuvasti. Tietoja käytetään vain niiltä osin ja niin kauan, kuin se on asiakaspalvelun kannalta tarpeellista.

 

TIETOJEN TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilötietolain mukaisella tavalla hänestä säilytettävät tiedot. Rekisteriä koskevat yleiset tiedustelut voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@finnoschool.fi Rekisteriä koskeviin yleisiin tiedusteluihin vastataan viimeistään kahden viikon kuluessa tiedustelun saapumisesta. Rekisteriin tallennettuja henkilökohtaisia tietoja voi kysyä ja tarkastaa joko lähettämällä kirjallisen ja omakätisesti allekirjoitetun tiedustelun kohdassa 2. mainittuun osoitteeseen tai vierailemalla Finnoschoolin toimistossa (ks.kohta 2) ennalta sovittuna ajankohtana. Henkilön on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla, virallisella henkilöasiakirjalla. Henkilökohtaisten tietojen tarkastuspyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään tietosuojalain edellyttämän ajan puitteissa eli 30 vuorokaudessa.

 

TIETOJEN KORJAAMINEN, POISTAMINEN JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Finnoschool oy pyytää asiakas- tai markkinointirekisterissä olevia päivittämään mahdolliset muutokset tiedoissaan viipymättä. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi tai asiakkaan peruuttaessa uutiskirjeen tilauksensa. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan yleistä huolellisuutta ja tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti. Käytössä on ajanmukaiset tekniset ratkaisut, kuten palomuurit ja salaukset.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä käyttöoikeuksia ja muita henkitietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja annettujen ohjeiden mukaan vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.