Opetustoimi

Symbolit_johtaminenO P E T U S T O I M I 

MONILUKUTAITO ON OPETTAJAN SUPERVOIMA (7 op) -koulutus esi- ja perusopetuksen opettajille

Haluatko päivittää lukutaito-osaamistasi? Keskustella yhdessä, mitä monilukutaito merkitsee nyt ja tulevaisuudessa?
Monilukutaitokoulutus (7 op) on Opetushallituksen rahoittama (maksuton) opettajien täydennyskoulutus ja jo kolmas Finnoschoolin koordinoima valtakunnallinen monilukutaitokoulutus. Haluamme toimeenpanna Kansallisen lukutaitostrategian tavoitteita (2021) vahvistamalla opettajien lukutaito-osaamista ja tarjoamalla opettajille pedagogisia menetelmiä sekä lukutaidon ja lukutaitotyön arviointityökaluja.

TUTUSTU LISÄÄ

Tavoite

Osallistuja saa tukea ja erilaisia pedagogisia menetelmiä eri-ikäisten oppilaiden monilukutaidon tukemiseen. Koulutuksessa tutustuaan tekoälyyn opetuksessa, erilaisiin lukuoppimisympäristöihin sekä lukutaidon arviointimenetelmiin. Saat mukaan sata tapaa innostaa lapsi lukemaan sekä vastauksen mm.seuraaviin kysymyksiin:

 • Miten lukeminen vaikuttaa aivoihin? Entä jatkuva kuvavirta ja someplärääminen? Entä kaunokirjojen lukeminen?
 • Mitä ovat tutkitusti parhaat lukuoppimisympäristöt? Miten opettaa monipuolisesti kirjoittamisen taitoa?
 • Miten opettaja voi vahvistaa omaa monilukutaitoaan?
 • Miten opettaa kriittistä lukutaitoa?
 • Mitä tekoälystä opetuksessa olisi hyvä tietää?
 • Miten erilaisia lukutaitoja voi arvioida?

Koulutusosiot

LÄHIKOULUTUS
Monilukutaito-seminaari pe 27.9. 2024 klo 9-15 (paikka tarkentuu myöhemmin. Mahdollisuus etäosallistumiseen)
VERKKOKOULUTUKSET:
1. Kriittinen lukutaito ja tekoäly opetuksessa
ti 8.10.2024 klo 15-18
2. Kirjoittamisen taito lukutaidon vahvistajana
ti 12.11.2024 klo 15-18
3. Parhaat lukuoppimisympäristöt ja lukuosaaminen
to 11.12.2024 klo 15-18
4. Lukutaidon ja lukutaitotyön arviointi
ti 14.1.2024 klo 15-18
Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja jokaiseen osioon liittyvän lukutaitotiimitehtävän, verkkokeskustelua sekä koulutuksessa saatujen pedagogisten menetelmien tai materiaalin hyödyntämistä suunnittelussa tai opetuksessa.
Finnoschoolin Monilukutaito-verstas lukutaitotiimien tueksi joka viikko (2h/vko).
Kouluttajat ovat Suomen parhaimpia lukutaitokouluttajia:
FT, Aivotutkija, professori Minna Huotilainen KT, opettajakouluttaja-tekoälytutkija, Jari Laru, opettajakouluttajat KT Juli-Anna Aerila ja FT Merja Kauppinen sekä FT Johanna Pentikäinen. Mukana myös lukutaitoasiantuntijat Opetushallituksesta ja Niilo Mäki Instituutista kertovat pedagogisista lukutaidon ja lukutaitotyön arviointivälineistä. Lukutaitoagentit Sanna Paljakka ja Katja Saxholm vetävät lukutaitotyöpajoja.
Koulutuksen työtapana on yhteisöllinen työskentely, tiedon rakentaminen ja tiedon jakaminen  ja prosessointi.
Ota mukaan kollegasi – näin kouluttautuminen on mukavampaa ja sujuvampaa! 
ILMOITTAUDU TÄSTÄ! 

Lisätietoa: pia.lumme@finnoschool.fi (oppimisprosessien tukija, pääkoordinaattori), +358 40 760 4218

 

 Arviointi: miten koulutus arvioidaan? 

 • Osallistujan itsearviointia koulutuksen kuluessa; miten koulutus etenee ja miten koulutuksen antia on voinut hyödyntää omassa opetuksessa tai kouluyhteisössä?
 • Erilaisia digitaalisia arviointityökaluja vertaisarviointiin, joita voi käyttää myös oman opetuksen tukena
 • Verkko-oppimisalustalle rakennetut pika-arviointityökalut

OPETVT I, II, III -pedagoginen koulutus

OPETVT I

Opettaja perehtyy mediakasvatuksen pedagogiikkaan ja peruskäsitteistöön sekä oppii riittävät opetustilanteessa tarvittavat tietotekniset perustaidot. Koulutuksessa mallinnetaan TVT –opetustilanteita palvelumuotoilun keinoin asiantuntijan ohjauksessa. 

TUTUSTU LISÄÄ

Tavoite

Osallistuja saa perusvalmiudet käyttää opetuksessaan tieto- ja viestintäteknologiaa olemassa olevilla laitteilla (tietokoneet, mobiililaitteet). Koulutuksessa käydään läpi sähköisen oppimisympäristön ja pilvipalvelutilan hyödyntämistä materiaalin jakamisessa ja tallentamisessa. Lisäksi koulutuksessa annetaan konkreettinen malli TVT-käytön hyödyntämiseen oppimateriaalitarjonnan monipuolistamiseksi (e-oppimateriaalit, oppilaiden omat e-portfoliot, kuva- ja videomateriaalin käyttö). Pelko pois ja päivittämään omia TVT-taitoja!

Pedagogiikka

 • Tutustuminen digitaalisen oppimisympäristön mahdollisuuksiin 2010-luvulla
 • Perehtyminen mediakasvatuksen peruskäsitteistöön ja teoriaan
 • Kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen soveltaminen osaksi TVT-pedagogiikkaa

 TVT – tekniset taidot

 • Perusohjelmat (tekstin-, kuvankäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmat)
 • TVT-laitteiston sujuva käyttö (Dataprojektori, tietokone, tablettitietokone, älykännykkä – yhteiskäyttö)
 • Pilvipalvelun-käyttö tiedon tallentamiseen, jakamiseen, tuottamiseen
 • Tutustuminen mobiililaitteiden käyttöön ja sovelluksiin oppimistapahtuman suunnittelussa ja ideoinnissa (käsitekartat ja valkotaulut)

 Kriittiset mediataidot

 • Medialukutaidon alkeet
 • Tietoa median taustoista ja toiminnasta
 • Vaikutus käyttäjän toimintaan ja vastuullinen netinkäyttö (Netiketti, someketti)
 • Tiedonhaun perusteet ja opettajan tekijänoikeudet (CC-materiaalit)

Sosiaaliset mediataidot

Koulutuksen työtapana on yhteisöllinen työskentely, tiedon rakentaminen ja tiedon jakaminen  ja prosessointi. Tutustumme sosiaalisen median eri yhteisöpalveluihin osana oppimisprosessia.

 Arviointi

 • Osallistujan itsearviointia koulutuksen kuluessa
 • Erilaisia digitaalisia arviointityökaluja ryhmä- ja itsearviointiin
 • GoogleDrive/ OneDrive kyselypohjat sekä interaktiiviset valkotaulut

OPETVT II

Osallistuja saa laajemmat valmiudet soveltaa TVT- käyttöä tiedonhankinnan, kriittisen tarkastelun ja eri mediatekstien tuottamisen näkökulmasta. Koulutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilua oppimistapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. 

TUTUSTU LISÄÄ

Pedagogiikka

Mediakasvatuksen teoreettinen perusta ja mediakasvatuksen käsitteet tutuiksi. Tutustuminen tutkivaan ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Osallistujan TVT-pedagogiikan vahvistaminen. Oppijan oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen TVT-pedagogiikan avulla.

TVT- tekniset taidot

 • Mobiililaitteiden ja sovellusten ketterä käyttö osana oppimisprosessia
 • Nettikyselyn laatiminen
 • Pilvipalvelut ja yhteisöjakopalveluiden laajempi käyttö
 • Kuvien, videoiden sekä esitysgrafiikkaohjelman hyödyntäminen opetuksessa

Kriittiset mediataidot

 • Tiedonhakutaidot, informaatiolukutaito ja kootut kuratoidut tietolähteet ja mobiilisovellukset eri oppiaineissa
 • Tiedonhakusivustot ja tekijänoikeudet(CC-materiaalit)
 • E-oppimateriaalin käyttö opetuksessa

Sosiaaliset mediataidot

 • Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen verkossa(kansalaistaidot)
 • Osallistujaryhmän verkostoituminen ja tiedonjako/linkkaus toimintakulttuurin kehittämisen osana

Tuotokset ja jakaminen

Web 2.0 alustalla oman digitarinan jakaminen/taltioidun oppimistuokion esittäminen ja reflektointi.

Arviointi

Kouluttajan ja koulutusprosessin arviointi. Osallistujan itsearviointi. GoogleDrive ja  OneDrive -kyselypohjat sekä interaktiiviset valkotaulut.

OPETVT III

Koulutus antaa valmiuksia koulun tai kunnan TVT-työryhmälle suunnitella TVT-koulutuksia kunnan opettajille, päivittää omia TVT-taitoja sekä valmiuksia kehittää kuntatason TVT-koulutussuunnitelmaa.

TUTUSTU LISÄÄ

Pedagogiikka

 • Kouluttajakoulutusta, jossa osallistujille luodaan intoa toimia kouluttajana myös omassa koulussa/oppilaitoksessa
 • Mediakasvatuksen ajankohtainen tutkimustieto
 • Osallistaminen ja voimaantuminen (empowerment) ja TVT:n hyödyntäminen oppimisen ja opetustyön motivaattorina

Tekniset taidot

 • Mobiililaitteiden ja sovellusten käyttö sujuvasti osana oppimisprosessia (mm.paikkatieto/GPS-teknologia)
 • Pilvipalveluiden ja yhteisöjakopalveluiden laajempi käyttö tiedon tallentamisessa, tiedonjakamisessa ja -prosessoinnissa
 • Koulujen/oppilaitosten TVT-infra ja se hyödyntäminen

Kriittiset mediataidot

 • Opettajan tietoturvataidot 2010-luvulla.
 • Digitaalisten tietojen käyttö ja rajoitukset.
 • Opettajan tekijänoikeudet.

 Sosiaaliset mediataidot

 • Kulttuurinen oppiminen ja asiantuntijoiden verkostoituminen ja osaamisen jakaminen
 • Sosiaalinen intranetin luominen ja hyödyntäminen
 • Etä/monimuoto-opetuksen mahdollisuudet

Tuotokset ja jakaminen

 • Pohtiva tuotos (kirjallinen/kuvallinen) Kunnan/koulun TVT-suunnitelman kehittämisen paikoista
 • Yhteisen, onnistuneen tuotoksen jako verkossa

 Arviointi

 • Palautekysely koulutuksen onnistumisesta
 • Osallistujien itsearviointi, oppilaiden itsearviointi
 • GoogleDrive/ OneDrive-kyselypohjat sekä interaktiiviset valkotaulut

OPEN KOODIKOULU I  

Uudet opetussuunnitelmat edellyttävät 3.-6. luokalla visuaalisen oh- jelmointiympäristön käyttöä ja 7.-9. luokalla ohjelmien kirjoittamista. Tarjoamme ohjelmoinnin perehdytyskoulutuksen ”Learning by doing” – menetelmällä siten, että opettajat saavat tutustua yksinkertaiseen visuaaliseen ohjelmointikieleen erilaisten tietokoneohjelmien keinoin (mm.Scratch,Tynker,Hopschot). Luvassa on hauska toiminnallinen koulutus, josta voi innostua! (tilattavissa myös lähikoulutuksena)

OPEN KOODIKOULU II 

TERVETULOA HARJOITTELEMAAN VISUAALISTA KOODAUSTA!

Koulutus sisältää kahden tunnin mittaisen vuorovaikutteisen ja toiminnallisen työpajan (mm.Scratch-klubi). Koulutus sisältää harjoitustehtäviä, joita voit soveltaa myös oppilaillesi. Mikäli et pääse osallistumaan suorana lähetettyyn opetustilanteeseen, voit tutustua koulutusmateriaaliin itsenäisesti kolmen viikon ajan koulutuksen päättymisestä. Koulutus soveltuu sekä koodauksen perustiedot omaavalle henkilölle, että koodausta aloitteleville. 

OPEN KOODIKOULU III: RIEMUA ROBOTIIKASTA

TERVETULOA PEREHTYMÄÄN ROBOTIIKAN RIEMUIHIN!

Koulutuksessa perehdytään robotiikan perusteisiin ja lyhyesti erilaisiin robotiikkaohjelmiin (mm.Arduino, MeetEdison, Rasberry pi, MindStorms).

Koulutus soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille. Koulutuksessa annetaan tietoa koulukäyttöön soveltuvista robotiikkaohjelmista ja niiden soveltuvuudesta eri ikäisille oppijoille. Parhaimman annin saat koulutuksesta, kun osallistut siihen parisi kanssa yhdessä.

YKSILÖLLISEN OPPIMISEN MENETELMÄ JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI (POPS2016 ja LOPS2016)

Koulutuksessa esitellään yksilöllisen oppimisen menetelmä, jota opettaja voi soveltaa omassa työssään (luokanopetus/aineenopetus). Kouluttajilla on omakohtaista kokemusta yksilöllisen oppimisen toteuttamisesta perusopetuksessa ja lukiossa!

ILMIÖPOHJAISELLA OPPIMISELLA KOHTI LAAJA-ALAISTA OSAAMISTA (POPS 2016)

Mitä on ilmiöpohjainen oppiminen? Miten ilmiöpohjainen oppiminen muuttaa oppimista? Kuinka hyödyntää ilmiöpohjaista oppimista opetuksessa? Koulutuksessa syvennytään ilmiöpohjaisen oppimisen tuomiin mahdollisuuksiin, sekä sen monipuoliseen hyödyntämiseen osana omaa pedagogiikkaa: miten erilaiset oppimisympäristöt, opetusrakenteet ja uusi teknologia voivat tukea ilmiöpohjaista oppimista ja laaja-alaista osaamista ja yksilöllistä oppimista.

INNO2020-OPPIMISYMPÄRISTÖ  UUDISTAA KOULUA

Koulutuksessa avataan uusia mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää koulun oppimisympäristöjä (fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja digitaalista) laaja-alaisesti osallistamalla koko työyhteisö mukaan muutokseen! Koulutus antaa välineitä samalla myös koulun toimintakulttuurin kehittämiselle Ops2016-tavoitteiden suunnassa

LAAJA-ALAINEN OPPIMINEN LUKIOSSA: AIHEKOKONAISUUDET JA TEEMAOPINNOT (LOPS2016)

Koulutus sisältää mallin opettajien yhteissuunnittelulle esim.monialaisten oppimiskokonaisuuksien (ops2016) toteuttamiseksi koulussa tiimiopettajuutta hyödyntämällä! Koulutus antaa eväitä opetuksen rakenteiden ja oppimisympäristöjen uudistamiseksi kohti avointa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria.

TUTUSTU LISÄÄ

Koulutus sisältää mallin opettajien yhteissuunnittelulle esim.monialaisten oppimiskokonaisuuksien (ops2016) toteuttamiseksi koulussa tiimiopettajuutta hyödyntämällä! Koulutus antaa eväitä opetuksen rakenteiden ja oppimisympäristöjen uudistamiseksi kohti avointa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria.

Koulutuksessa käydään läpi muutama toteutettu joustavan koulupäivän malli Suomen kouluissa.

WORKHOP: Opettajat suunnittelevat yhdessä oppimiskokonaisuuden, jota voidaan soveltaa suoraan oman opetuksen osaksi. Koulutuksessa työskennellään tiimeinä ja hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Koulu saa konkreettiset työkalut tiimityön vuosikellottamiseen lukuvuoden aikana!

MOBIILILAITTEIDEN LUOVA KÄYTTÖ OPETUKSESSSA

Kännykät ja tabletit ovat osa oppilaiden luontevaa kommunikointia vapaa-ajalla. Miten niitä voisi hyödyntää paremmin myös oppimisen osana? Millaisia sovelluksia ja ohjelmia minä voisin opettajana hyödyntää luontevasti osana opetusta?

TUTUSTU LISÄÄ

Koulutus sisältää konkreettisia esimerkkejä erilaisten sovellusten avulla YHDESSÄ OPPIMALLA!

 1. Sisällön luominen mobiilisovelluksilla
 2. Mobiililaitteet ja yhdessä oppiminen
 3. Yksilöllinen oppiminen ja käänteinen luokkahuone (Flipped classroom) mobiililaitteilla
 4. Interaktiiviset mobiilisovellukset oppimisessa

PILVIPALVELUT OPETUKSEN APUNA JA OPPIMISEN TEHOSTAJANA (verkko- ja lähikoulutus)

Pilvipalvelut jäsentävät opetusta ja vievät eteenpäin oppilaan henkilökohtaista oppimisprosessia tehokkaasti ja mielekkäästi. Käyttämällä verkko-oppimisalustoja laajasti mm. yhdessä oppimiseen (collaboration), oppimisen yksilöllistämiseen (self management) ja olennaisen tiedon löytämiseen (curation), pilvipalvelut ovat löytäneet paikkansa oppimisprosessissa.

TUTUSTU LISÄÄ

GSFE (Google Suites for Education)-ympäristö pedagogisena oppimisympäristönä  (lähi- tai verkkokoulutus)

Koulutuksessa käydään läpi GAFE-ympäristön perusohjelmat ja niiden pedagoginen hyödyntäminen. WORKSHOP: Koulutuksessa rakennetaan verkkoympäristöön oma opetuskokonaisuus, jossa hyödynnetään GAFE-ympäristön sovelluksia ja ohjelmia.

OFFICE365 for Business – oppimisympäristönä  (lähi- tai verkkokoulutus)

Koulutuksessa käydään läpi Office365-ympäristön perusohjelmat ja niiden pedagoginen hyödyntäminen. WORKSHOP: Koulutuksessa rakennetaan verkkoympäristöön oma opetuskokonaisuus, jossa hyödynnetään Office365-ympäristön sovelluksia ja ohjelmia.