Opetustoimi

Symbolit_johtaminen

OPETUSTOIMI

ME- MONILUKUTAIDOSTA ELÄMYS

Tervetuloa asiantuntevien kouluttajien verkkokurssille oppimaan lisää monilukutaidosta ja saamaan konkreettisia vinkkejä oppitunneillesi. Kurssi järjestestetään samansisältöisenä sekä syys- että kevätlukukaudella. Perusopetuksen opetussuunnitelmien sisällön mukaisesti MONILUKUTAIDON koulutus on ennen kaikkea pedagoginen koulutus, jossa pyritään saamaan ote lukutaitojen moneudesta ja sidoksesta laajaan oppilaiden ja opettajien osaamiseen ja toimijuuteen tietoyhteiskunnassa.

TUTUSTU LISÄÄ

Tervetuloa ME -monilukutaidosta elämys koulutukseen lukuvuonna 2017-18.

Koulutuksen tavoitteena on avata monilukutaidon käsitettä elämyksellisin keinoin (sanataide, draama, kirjallisen tuottamisen keinot ja mediakasvatus), tuottaa uutta ajattelua käänteisestä pedagogiikasta (flipped learning) sekä oppijan laaja-alaisen osaamisen merkityksestä oppimisprosessissa. Lisäksi tavoitteena on lisätä yhteisopettajuutta ja avointa tiedon ja pedagogisten ideoiden jakamista.

Koulutus on 5 opintopisteen laajuinen ja voit osallistua joko syksyllä 2017 tai keväällä 2018. Opetusmenetelmä koulutuksessa on monimuoto-opetus: aloitamme innostavalla seminaarilla, jatkamme verkko-opetuksena, jossa yhdistyvät teoreettinen tausta ja käytännön opetusmenetelmälliset ohjeet ja osallistujien verkkokeskustelu. Koulutus on tiimiprosessi, jossa oppimistehtävien suorittaminen edellyttää videoluentojen ja oppimateriaalien soveltamista omassa opetuksessa, mielellään yhteissuunnittelun kautta. Oppimistehtäviä on yhteensä 5 ja ne suoritetaan aina seuraavaan videoluentoon mennessä. Videoluennot julkaistaan keväällä joka kuukauden 15.päivä (syyskuu-joulukuu 2017, yht. 4 verkkoluentoa). Hankkeen verkkosivut ja Facebook-ryhmä avataan osallistujille elokuun puolessa välissä. 

Kohderyhmät: Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus

Koulutus koostuu alueellisista aloitusseminaareista ja neljästä verkkoluennosta sekä oppimistehtävistä.

OSA 1: ME-monilukutaidon aloitusseminaari: Itseilmaisu ja tunnetaidot osana monilukutaitoa (OHJELMA)

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa

Aloitusseminaarin tarkoitus on tukea yhteisopettajuutta ja ryhmäyttää opettajat alueellisesti (2 x 50 opettajaa Pohjois- ja E-Suomi) siten, että ME-tiimit (2-3 opettajaa) työskentelevät määrätietoisesti yhdessä koulutuksen edetessä siten, että voivat jakaa ajatuksiaan, ideoitaan ja oppimateriaalejaan sekä saavat tukea kollegoilta opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Itseilmaisu ja vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa monilukutaitoa (nonverbaliikka ja verbaliikka) osana omaa viestintää, tunneilmaisua ja arviointia. Draamapedagogi, esiintymiskouluttaja KM Oskari Salmi perehdyttää opettajat aamupäivän aikana harjoitteiden avulla aiheeseen ja opettajat voivat soveltaa oppimaansa suoraan opetukseensa, aiheena Vuorovaikutus ja draaman menetelmät monilukutaidon välineenä. Opettajat saavat runsaasti valmista materiaalia sovellettavaksi omalle ikäryhmälleen päiväkodissa ja koulussa.

OSA 2: Mitä on monilukutaitoisuus tänään?

Videoluento: Professori Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto (1h). Videolla käsitellään monilukutaidon moniulotteisuutta: Mitä monilukutaidolla tarkoitetaan? Mihin käsitteellä opetussuunnitelmassa tavoitellaan? Mikä on monilukutaidon ja medialukutaidon sekä perinteisemmän kirjoittamis- ja lukutaidon suhde? Monimediaisten teksteja voidaan avata? Miten monilukutaidon kehittymistä voi koulussa tukea? Onko kyse vain uudesta taidosta vai pedagogisesta uudistuksesta? Koulutus sisältää opetusjakson suunnittelua, toteutusta verkkoluennon pohjalta sekä ME- pedagogisen päiväkirjan kirjoittamista osana monilukutaidon opettamisen kehittämistä ja ammatillista kehittymistä.

OSA 3: Vihapuhe, trollaus, sananvapaus, feikkiuutiset – mediataidoilla  monilukutaitoa!

Videoluento: KAVI, apulaisjohtaja, KT Leo Pekkala, projektitutkija, KM Lauri Palsa Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista avaavat kahdella videoluennolla (2x 30min.) ajankohtaisia monilukutaitoon liittyviä näkökulmia, kuten medioitunutta kulttuuria, medialukutaitoa ja mediakasvatusta mm.seuraavista näkökulmista: Mitä ovat vihapuhe, trollaus, feikkiuutiset, sananvapaus? Ensimmäisessä osassa Leo Pekkala ja Lauri Palsa avaavat käsitteitä ajankohtaisten mediatekstien, tutkimuksen ja käytännön esimerkkien kautta. Toinen osa keskittyy medialukutaidon edistämiseen esittelemällä käytännön mediakasvatusmalleja ja – materiaaleja kouluopetukseen. Opettajat kehittävät monilukutaidon opettamista prosessissa. Opettajat tekevät soveltavan oppimistehtävä ja pohtivat Opettajan pedagogisessa tiimipäiväkirjassaan (ME-tiimi) ajatuksia videoiden pohjalta.

OSA 4: Mitä monikulttuurisuustaidot ja kulttuurin lukutaito  tarkoittavat? 

Verkkoluento: Toimittaja, tietokirjailija, tuottaja, Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaprofessori (2015->) Rauli Virtanen kertoo kokemuksiaan kuvin ja sanoin matkoiltaan ympäri maailmaa: Millaista lukutaitoa erilaiset kulttuurit ovat opettaneet?  Millaista  symboliikkaa  vieraat  kulttuurit ovat avanneet (ihmisten/kuvien ym. lukutaito)? Miten lukutaito voi rakentaa omaa identiteettiä ja miten kulttuurit ovat vaikuttaneet häneen  itseensä?  Miten  lapsille  tulisi  opettaa medialukutaitoa? Miten uutiskuvien lukutaitoa/mediakriittisyyttä voidaan  peruskoulussa opettaa? Video avaa opettajien silmiä näkemään maailman maiden erilaisia lähtökohtia ja tilanteita. Oppilaat  pääsevät  analysoimaan  kuvia,  tutustumaan  eri  kulttuureiden historiaan jne. Oppimistehtävät tehdään kuten osioissa yksi ja kaksi.

OSA 5: Sanasepoille ja -siskoille sanataidetta snadisti 

Sanataideopettajat Kati Inkala (FM) ja Anna Anttonen (FM), Sanataidekoulu Valve, Oulu (2 videoluentoa: 1) alaluokkalaisille 1h, 2) yläluokkalaisille 1h). Keskitymme kirjallisuuslähtöiseen sanataidekasvatukseen: Mitä sitten, kun kirja on luettu kannesta kanteen? Miten tarinamatkalla syntyy jotain aivan omaa ja uutta? Kuinka runoja leikitään? Millainen on kertomuksen palapeli? Millaisia rakennusmateriaaleja voi käyttää lyriikan työmaalla? Jakson aikana perehdytään lasten ja nuorten kirjallisuuden lajityyppeihin ja aihepiireihin sekä siihen, miten kaunokirjallisuuutta voi käyttää osana 0-20- vuotiaiden lasten ja nuorten sanataideopetusta. Koulutuksessa painottuu uusi kotimainen lasten ja nuorten kirjallisuus. Kurssiin sisältyy lukemisto, jota voit hyödyntää opetuksessasi ja jota käsitellään kurssilla sekä osana oppimistehtävää. Koulutuksessa vinkataan sanataidekoulussa valmistettuja opetusmateriaaleja. Oppimistehtävä videon pohjalta ja toteutus kuten 1. osiossa.

Jokaisen verkkoluennon jälkeen opettajat tekevät tiimeissä tai pareittan Oppimistehtävän: opettajan pedagoginen päiväkirja + suunnitelma aiheen toteuttamisesta opetuksessa (1 A4). Tarkemmat ohjeet suorituksesta annetaan aloitusseminaarissa elokuussa 2017 tai tammikuussa 2018.

ATLAS-  MATKA MAAILMAN ÄÄRIIN! Ilmiöpohjaisen oppimisen koulutuskokonaisuus globaalikasvatuksen aiheiden äärellä.

Tule oppimaan yhdessä tutkivaa, ilmiöpohjaista oppimista mobiilioppimisen ja syvällisten ilmiöpohjaisten oppimisprosessin kautta!

OSA 1: Tutkimusmatka alkaa innostavalla seminaarilla, katso OHJELMA TÄSTÄ!

OSAT 2-5: Kuukausittaiset verkkoluennot (+ verkkokeskustelu ja oppimistehtävät)

OSA 6: Lähiopetuspäivä ja koulutussisältöjen koontia avoimeksi oppimateriaaliksi

Kohderyhmät: perusopetus ja lukio

TUTUSTU LISÄÄ

Hankkkeen verkkoluentojen kouluttajana (luennot 1-2) toimii innovaattori, ilmiölähtöisen opetuksen PRO-opettaja, KM Ilona Taimela, Helsingin kaupungin opetusviraston asiantuntijaopettaja sekä opettajia Ilmiöoppimisesta laajasti kouluttanut KM. Pia Lumme, Finnoschool oy (luennot 3-4)

OSA 2 (LOKAKUU): Verkkoluento: Ilmiöoppimisen vaiheet, tutkivan oppimisen sykli: Tutkimusperustainen oppiminen. Miten suunnitella monialaisia oppimiskokonaisuuksia Verkkoluentoihin sisältyy sekä teoriaa että käytäntöä (mm. virtuaalinen digiopas käytännön sovellusten toteuttamiseen kussakin jaksossa) Verkkoluennon jälkeen osallistujat toteuttavat omissa luokissaan/ryhmissään suunnitelman verkkoluennossa olevan mallin mukaisesti. Osallistujat valitsevat teeman, jonka ympärille oppilaat alkavat luoda Ilmiöpohjaisen oppimisen jaksoa. Oppimateriaalit ja asiantuntijat kootaan yhdessä osaksi opettajien laatimaan ILMIÖTEHTÄVÄÄ (vaihe 1). Kuukauden jälkeen toteutetaan ARVIOINTIPOHJAT (vaihe 2). Oppimistehtävät jaetaan aina seuraavaan luentoon mennessä yhteiselle oppimisalustalle. Jokaisen koulutusosion jälkeen opettajat työstävät oppimistehtäviä n.20 opetustuntia (45 min.). (sis. Opettajan pedagogisen oppimispäiväkirjan + käytännön soveltamisen opetusryhmässä)

OSA 3 (MARRASKUU): Verkkoluento: Prosessin arviointi ja interaktiiviset tiedonkeruun muodot osana ilmiöpohjaista oppimista (itse- ja vertaisarviointi, yksilöllinen yhdessä oppiminen)

Verkkoluento perehdyttää opettajat Ilmiöpohjaisen prosessin monimuotoiseen ja yksilöllisempään arviointiin osana vertaisarviointia, ryhmäarviointia ja formatiivista arviointia. Koulutuksessa esitetään digitaalisia, nettiselainpohjaisia ohjelmia, joiden avulla oppilaiden ennakkotiedot ja asiantuntijuus voidaan saada selville. Lisäksi esitellään sähköisen arviointityökalun käyttöä (GoogleForms, Wisman arviointityökalu) opetuksessa. Verkkoluennon jälkeen opettajat laativat ennakkokyselyn oppilaille tutkivaan oppimiseen ja tuleviin teemoihin liittyen.Koulutusosion nimiverkkoluento: Ilmiöprosessi ja formatiivinen arviointi.

OSA 4 (TAMMIKUU): Verkkoluento: Ilmiöjakson sisältöjen esittely ja asiantuntijuus (tammi-helmikuu)

TAVOITE: Tutkimusaiheen rajaaminen, kriittisten mediataitojen opettaminen ja tiedonhaun taidot globaalikasvatuksen keskeiset teemat Kestävän tulevaisuuden rakentaminen Agenda 2030-sisältö Kestävän kehityksen laaja-alainen osaaminen Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa, oppimisympäristöjen laajentaminen Verkkoluennon jälkeen osallistujat toteuttavat omissa luokissaan/ryhmissä. Tiedonhankintaa verkkooluennossa olevan mallin mukaisesti. Osallistujat valitsevat teeman, jonka ympärille oppilaat rakentavat kiinnostuksensa mukaan tietoa osana Ilmiöpohjaisen oppimisen jaksoa. Oppimateriaalit ja asiantuntijat kootaan luokan ILMIÖ-tiimissä opettajan ohjauksessa (ikäkaudesta riippuen). Oppimistehtävänä opettajat jatkavat pedagogista oppimispäiväkirjaa ja keskustelua sekä tiedonhankintatehtävien (opp.tehtävät) jakamista yhteisellä verkko-oppimisalustalla

OSA 5´(HELMIKUU): Verkkoluento: Toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen oppijalähtöisesti (maaliskuu) – Ilmiötuotokset itseilmaisun ja ajattelutaitojen keskiössä

TAVOITE: Ilmiöaiheiden syventäminen ja ilmiöprosessin ohjaaminen eteenpäin, Kulttuurinen osaaminen Interkulttuurinen sensitiivisyys, Tietoisuus omasta kulttuurista, Ennakkoluulottomuus Verkkoluennon jälkeen opettajat ohjaavat ilmiöprosessia arvioimalla oppilaiden työskentelytaitoja itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin kautta. Oppilaiden TUOTOKSET esitellään koulussa sopivalle kohderyhmälle. Opettajat pohtivat prosessia Opettajan pedagogisessa päiväkirjassa ja yhteisellä oppimisalustalla. Oppimistehtävät jaetaan aina seuraavaan koulutusosioon/lähipäivään mennessä yhteiselle oppimisalustalle .Koulutusosion nimiverkkoluento:

OSA 6 (HUHTIKUU): Lähikoulutuspäivä: ATLAS – työpajoja: Tuotokset esitellään yhteistoiminnallisina, ketterinä työpajoina, jotka koulutukseen osallistujat valmistelevat muille osallistujille. TYöpajojen pituus on n.20 minuuttia ja esityksen muoto voi olla video, posteri, puhe-esitys (luento), näytelmä, tilataideteos tms. Lähipäivään pyydetään osallistujiksi myös aloitusseminaarissa mukana olleita globaalikasvatuksen järjestöjä. Lähipäivän lopuksi osallistujat arvioivat koulutuksen vaikuttavuutta, saavutettavuutta ja pedagogisia tavoitteita oman ammatillisen kehittymisensä näkökulmasta. Lähipäivässä käydään läpi myös oppilaiden ajatuksia ilmiöjaksosta opettajien kautta. Koulutuksessa oppimisjakson palaute kerätään sähköisesti koulutuksen järjestäjän ja osallistujan itse koulutukselle asettamisen tavoitteiden pohjalta. Työpajoista pyritään kuvaamaan lyhyet tiivistelmät, millaista osaamista ne opettajien mukaan heille tuottivat/mitä opettajat oppivat/saivat koulutuspäivästä ja ATLAS-koulutuksesta. (lähikoulutus, huhti/toukokuu 2018)

Koulutuksen kohderyhmät: perusopetus + lukio

OPETVT I, II, III -pedagoginen koulutus

OPETVT I

Opettaja perehtyy mediakasvatuksen pedagogiikkaan ja peruskäsitteistöön sekä oppii riittävät opetustilanteessa tarvittavat tietotekniset perustaidot. Koulutuksessa mallinnetaan TVT –opetustilanteita palvelumuotoilun keinoin asiantuntijan ohjauksessa. 

TUTUSTU LISÄÄ

Tavoite

Osallistuja saa perusvalmiudet käyttää opetuksessaan tieto- ja viestintäteknologiaa olemassa olevilla laitteilla (tietokoneet, mobiililaitteet). Koulutuksessa käydään läpi sähköisen oppimisympäristön ja pilvipalvelutilan hyödyntämistä materiaalin jakamisessa ja tallentamisessa. Lisäksi koulutuksessa annetaan konkreettinen malli TVT-käytön hyödyntämiseen oppimateriaalitarjonnan monipuolistamiseksi (e-oppimateriaalit, oppilaiden omat e-portfoliot, kuva- ja videomateriaalin käyttö). Pelko pois ja päivittämään omia TVT-taitoja!

Pedagogiikka

 • Tutustuminen digitaalisen oppimisympäristön mahdollisuuksiin 2010-luvulla
 • Perehtyminen mediakasvatuksen peruskäsitteistöön ja teoriaan
 • Kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen soveltaminen osaksi TVT-pedagogiikkaa

 TVT – tekniset taidot

 • Perusohjelmat (tekstin-, kuvankäsittely- ja esitysgrafiikkaohjelmat)
 • TVT-laitteiston sujuva käyttö (Dataprojektori, tietokone, tablettitietokone, älykännykkä – yhteiskäyttö)
 • Pilvipalvelun-käyttö tiedon tallentamiseen, jakamiseen, tuottamiseen
 • Tutustuminen mobiililaitteiden käyttöön ja sovelluksiin oppimistapahtuman suunnittelussa ja ideoinnissa (käsitekartat ja valkotaulut)

 Kriittiset mediataidot

 • Medialukutaidon alkeet
 • Tietoa median taustoista ja toiminnasta
 • Vaikutus käyttäjän toimintaan ja vastuullinen netinkäyttö (Netiketti, someketti)
 • Tiedonhaun perusteet ja opettajan tekijänoikeudet (CC-materiaalit)

Sosiaaliset mediataidot

Koulutuksen työtapana on yhteisöllinen työskentely, tiedon rakentaminen ja tiedon jakaminen  ja prosessointi. Tutustumme sosiaalisen median eri yhteisöpalveluihin osana oppimisprosessia.

 Arviointi

 • Osallistujan itsearviointia koulutuksen kuluessa
 • Erilaisia digitaalisia arviointityökaluja ryhmä- ja itsearviointiin
 • GoogleDrive/ OneDrive kyselypohjat sekä interaktiiviset valkotaulut

OPETVT II

Osallistuja saa laajemmat valmiudet soveltaa TVT- käyttöä tiedonhankinnan, kriittisen tarkastelun ja eri mediatekstien tuottamisen näkökulmasta. Koulutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilua oppimistapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. 

TUTUSTU LISÄÄ

Pedagogiikka

Mediakasvatuksen teoreettinen perusta ja mediakasvatuksen käsitteet tutuiksi. Tutustuminen tutkivaan ja ongelmalähtöiseen oppimiseen. Osallistujan TVT-pedagogiikan vahvistaminen. Oppijan oppimaan oppimisen taitojen vahvistaminen TVT-pedagogiikan avulla.

TVT- tekniset taidot

 • Mobiililaitteiden ja sovellusten ketterä käyttö osana oppimisprosessia
 • Nettikyselyn laatiminen
 • Pilvipalvelut ja yhteisöjakopalveluiden laajempi käyttö
 • Kuvien, videoiden sekä esitysgrafiikkaohjelman hyödyntäminen opetuksessa

Kriittiset mediataidot

 • Tiedonhakutaidot, informaatiolukutaito ja kootut kuratoidut tietolähteet ja mobiilisovellukset eri oppiaineissa
 • Tiedonhakusivustot ja tekijänoikeudet(CC-materiaalit)
 • E-oppimateriaalin käyttö opetuksessa

Sosiaaliset mediataidot

 • Sosiaalisen median yhteisöpalveluiden käyttöönotto ja hyödyntäminen
 • Osallistuminen ja vaikuttaminen verkossa(kansalaistaidot)
 • Osallistujaryhmän verkostoituminen ja tiedonjako/linkkaus toimintakulttuurin kehittämisen osana

Tuotokset ja jakaminen

Web 2.0 alustalla oman digitarinan jakaminen/taltioidun oppimistuokion esittäminen ja reflektointi.

Arviointi

Kouluttajan ja koulutusprosessin arviointi. Osallistujan itsearviointi. GoogleDrive ja  OneDrive -kyselypohjat sekä interaktiiviset valkotaulut.

OPETVT III

Koulutus antaa valmiuksia koulun tai kunnan TVT-työryhmälle suunnitella TVT-koulutuksia kunnan opettajille, päivittää omia TVT-taitoja sekä valmiuksia kehittää kuntatason TVT-koulutussuunnitelmaa.

TUTUSTU LISÄÄ

Pedagogiikka

 • Kouluttajakoulutusta, jossa osallistujille luodaan intoa toimia kouluttajana myös omassa koulussa/oppilaitoksessa
 • Mediakasvatuksen ajankohtainen tutkimustieto
 • Osallistaminen ja voimaantuminen (empowerment) ja TVT:n hyödyntäminen oppimisen ja opetustyön motivaattorina

Tekniset taidot

 • Mobiililaitteiden ja sovellusten käyttö sujuvasti osana oppimisprosessia (mm.paikkatieto/GPS-teknologia)
 • Pilvipalveluiden ja yhteisöjakopalveluiden laajempi käyttö tiedon tallentamisessa, tiedonjakamisessa ja -prosessoinnissa
 • Koulujen/oppilaitosten TVT-infra ja se hyödyntäminen

Kriittiset mediataidot

 • Opettajan tietoturvataidot 2010-luvulla.
 • Digitaalisten tietojen käyttö ja rajoitukset.
 • Opettajan tekijänoikeudet.

 Sosiaaliset mediataidot

 • Kulttuurinen oppiminen ja asiantuntijoiden verkostoituminen ja osaamisen jakaminen
 • Sosiaalinen intranetin luominen ja hyödyntäminen
 • Etä/monimuoto-opetuksen mahdollisuudet

Tuotokset ja jakaminen

 • Pohtiva tuotos (kirjallinen/kuvallinen) Kunnan/koulun TVT-suunnitelman kehittämisen paikoista
 • Yhteisen, onnistuneen tuotoksen jako verkossa

 Arviointi

 • Palautekysely koulutuksen onnistumisesta
 • Osallistujien itsearviointi, oppilaiden itsearviointi
 • GoogleDrive/ OneDrive-kyselypohjat sekä interaktiiviset valkotaulut

OPEN KOODIKOULU I  

Uudet opetussuunnitelmat edellyttävät 3.-6. luokalla visuaalisen oh- jelmointiympäristön käyttöä ja 7.-9. luokalla ohjelmien kirjoittamista. Tarjoamme ohjelmoinnin perehdytyskoulutuksen ”Learning by doing” – menetelmällä siten, että opettajat saavat tutustua yksinkertaiseen visuaaliseen ohjelmointikieleen erilaisten tietokoneohjelmien keinoin (mm.Scratch,Tynker,Hopschot). Luvassa on hauska toiminnallinen koulutus, josta voi innostua! (tilattavissa myös lähikoulutuksena)

OPEN KOODIKOULU II 

TERVETULOA HARJOITTELEMAAN VISUAALISTA KOODAUSTA!

Koulutus sisältää kahden tunnin mittaisen vuorovaikutteisen ja toiminnallisen työpajan (mm.Scratch-klubi). Koulutus sisältää harjoitustehtäviä, joita voit soveltaa myös oppilaillesi. Mikäli et pääse osallistumaan suorana lähetettyyn opetustilanteeseen, voit tutustua koulutusmateriaaliin itsenäisesti kolmen viikon ajan koulutuksen päättymisestä. Koulutus soveltuu sekä koodauksen perustiedot omaavalle henkilölle, että koodausta aloitteleville. 

OPEN KOODIKOULU III: RIEMUA ROBOTIIKASTA

TERVETULOA PEREHTYMÄÄN ROBOTIIKAN RIEMUIHIN!

Koulutuksessa perehdytään robotiikan perusteisiin ja lyhyesti erilaisiin robotiikkaohjelmiin (mm.Arduino, MeetEdison, Rasberry pi, MindStorms).

Koulutus soveltuu kaikille robotiikasta kiinnostuneille. Koulutuksessa annetaan tietoa koulukäyttöön soveltuvista robotiikkaohjelmista ja niiden soveltuvuudesta eri ikäisille oppijoille. Parhaimman annin saat koulutuksesta, kun osallistut siihen parisi kanssa yhdessä.

YKSILÖLLISEN OPPIMISEN MENETELMÄ JA MONIPUOLINEN ARVIOINTI (POPS2016 ja LOPS2016)

Koulutuksessa esitellään yksilöllisen oppimisen menetelmä, jota opettaja voi soveltaa omassa työssään (luokanopetus/aineenopetus). Kouluttajilla on omakohtaista kokemusta yksilöllisen oppimisen toteuttamisesta perusopetuksessa ja lukiossa!

ILMIÖPOHJAISELLA OPPIMISELLA KOHTI LAAJA-ALAISTA OSAAMISTA (POPS 2016)

Mitä on ilmiöpohjainen oppiminen? Miten ilmiöpohjainen oppiminen muuttaa oppimista? Kuinka hyödyntää ilmiöpohjaista oppimista opetuksessa? Koulutuksessa syvennytään ilmiöpohjaisen oppimisen tuomiin mahdollisuuksiin, sekä sen monipuoliseen hyödyntämiseen osana omaa pedagogiikkaa: miten erilaiset oppimisympäristöt, opetusrakenteet ja uusi teknologia voivat tukea ilmiöpohjaista oppimista ja laaja-alaista osaamista ja yksilöllistä oppimista.

INNO2020-OPPIMISYMPÄRISTÖ  UUDISTAA KOULUA

Koulutuksessa avataan uusia mahdollisuuksia hyödyntää ja kehittää koulun oppimisympäristöjä (fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja digitaalista) laaja-alaisesti osallistamalla koko työyhteisö mukaan muutokseen! Koulutus antaa välineitä samalla myös koulun toimintakulttuurin kehittämiselle Ops2016-tavoitteiden suunnassa

LAAJA-ALAINEN OPPIMINEN LUKIOSSA: AIHEKOKONAISUUDET JA TEEMAOPINNOT (LOPS2016)

Koulutus sisältää mallin opettajien yhteissuunnittelulle esim.monialaisten oppimiskokonaisuuksien (ops2016) toteuttamiseksi koulussa tiimiopettajuutta hyödyntämällä! Koulutus antaa eväitä opetuksen rakenteiden ja oppimisympäristöjen uudistamiseksi kohti avointa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria.

TUTUSTU LISÄÄ

Koulutus sisältää mallin opettajien yhteissuunnittelulle esim.monialaisten oppimiskokonaisuuksien (ops2016) toteuttamiseksi koulussa tiimiopettajuutta hyödyntämällä! Koulutus antaa eväitä opetuksen rakenteiden ja oppimisympäristöjen uudistamiseksi kohti avointa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria.

Koulutuksessa käydään läpi muutama toteutettu joustavan koulupäivän malli Suomen kouluissa.

WORKHOP: Opettajat suunnittelevat yhdessä oppimiskokonaisuuden, jota voidaan soveltaa suoraan oman opetuksen osaksi. Koulutuksessa työskennellään tiimeinä ja hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa. Koulu saa konkreettiset työkalut tiimityön vuosikellottamiseen lukuvuoden aikana!

MOBIILILAITTEIDEN LUOVA KÄYTTÖ OPETUKSESSSA

Kännykät ja tabletit ovat osa oppilaiden luontevaa kommunikointia vapaa-ajalla. Miten niitä voisi hyödyntää paremmin myös oppimisen osana? Millaisia sovelluksia ja ohjelmia minä voisin opettajana hyödyntää luontevasti osana opetusta?

TUTUSTU LISÄÄ

Koulutus sisältää konkreettisia esimerkkejä erilaisten sovellusten avulla YHDESSÄ OPPIMALLA!

 1. Sisällön luominen mobiilisovelluksilla
 2. Mobiililaitteet ja yhdessä oppiminen
 3. Yksilöllinen oppiminen ja käänteinen luokkahuone (Flipped classroom) mobiililaitteilla
 4. Interaktiiviset mobiilisovellukset oppimisessa

PILVIPALVELUT OPETUKSEN APUNA JA OPPIMISEN TEHOSTAJANA (verkko- ja lähikoulutus)

Pilvipalvelut jäsentävät opetusta ja vievät eteenpäin oppilaan henkilökohtaista oppimisprosessia tehokkaasti ja mielekkäästi. Käyttämällä verkko-oppimisalustoja laajasti mm. yhdessä oppimiseen (collaboration), oppimisen yksilöllistämiseen (self management) ja olennaisen tiedon löytämiseen (curation), pilvipalvelut ovat löytäneet paikkansa oppimisprosessissa.

TUTUSTU LISÄÄ

GSFE (Google Suites for Education)-ympäristö pedagogisena oppimisympäristönä  (lähi- tai verkkokoulutus)

Koulutuksessa käydään läpi GAFE-ympäristön perusohjelmat ja niiden pedagoginen hyödyntäminen. WORKSHOP: Koulutuksessa rakennetaan verkkoympäristöön oma opetuskokonaisuus, jossa hyödynnetään GAFE-ympäristön sovelluksia ja ohjelmia.

OFFICE365 for Business – oppimisympäristönä  (lähi- tai verkkokoulutus)

Koulutuksessa käydään läpi Office365-ympäristön perusohjelmat ja niiden pedagoginen hyödyntäminen. WORKSHOP: Koulutuksessa rakennetaan verkkoympäristöön oma opetuskokonaisuus, jossa hyödynnetään Office365-ympäristön sovelluksia ja ohjelmia.

OSALLISTAVAT OPETUSMENETELMÄT PERUSOPETUKSESSA

Koulutus sisältää vuorovaikutteisen asiantuntijaluennon (1-2h), jossa esitellään laajemmin osallisuuden roolia uudessa opetussuunnitelmassa (OPS2016). Koulutuksessa esitellään oppilaskuntatyön erilaisia muotoja sekä luodaan, kootaan ja jalostetaan yhdessä hyviä osallistamisen käytäntöjä osaksi koulun arkea. Vuorovaikutuksellisen luennon pohjalta saadaan vinkkejä, kuinka lisätä oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja yhteisöllisyyden tunnetta. Koulutuksessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.